Porovnat
Všechny kategorie
Uživatelské menu
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ATKM s.r.o., IČ: 64942643,  
se sídlem Za strašnickou vozovnou 2523/7, 100 00 Praha 10,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42415
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ATKM s.r.o., se sídlem Za strašnickou vozovnou 2523/7, 101 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42415 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.1.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.        Webové stránky společnosti (zejména, ale nejen www.atkm.cz) a ceník obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží (po přihlášení uživatele). U ceny nabízeného zboží je označena také daň z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2.        Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží poskytne prodávající kupujícímu individuálně před samotnou objednávkou.

2.3.        Objednávku zboží provede kupující osobně, prostřednictvím dopisu, e-mailu, e-shopu, telefonicky či jinými běžně užívanými komunikačními prostředky, ve které uvede následující údaje:

a)     všechny rozhodné údaje prokazující jeho nespornou a prokazatelnou identitu, a to jak z hlediska právního, tak daňového. Fyzické osoby jsou povinny uvést úplné jméno, datum narození, úplnou adresu jejich bydliště v zemi, kde jsou trvale usazeny, v případě, že jsou trvale usazeny v zemi odlišné od země, ke které mají státní občanství, jsou povinni uvést i tuto zemi a adresu v ní vedenou. Právnické osoby jsou pak povinny uvést úplné jméno společnosti, úplnou adresu sídla společnosti, veškerá identifikační čísla, daňová identifikační čísla a označení obchodního či jiného rejstříku, ve kterém je tato společnost zapsána. V případě, že kupující neuvede v objednávce veškeré potřebné údaje, společnost ATKM s.r.o. neodpovídá za případné neúplné označení kupujícího v dokladech, které jsou spolu s produkty předávány kupujícímu, a to včetně údajů uvedených na faktuře.

b)     kontaktní údaje (e-mail, telefon)

c)     způsob dodání zboží

d)     přesné místo dodání, včetně uvedení adresáta, liší-li se od kupujícího, pokud nepožaduje osobní odběr na některé z provozoven prodávajícího

e)     požadovaný termín dodání, pokud nebude zboží odebráno okamžitě

Kupující, který učiní objednávku dle všeobecných smluvních podmínek se zavazuje, že při učinění objednávky uvedl všechny požadované údaje, a že tyto jsou úplné a správné. V případě, že by byl později zjištěn opak, odpovídá kupující za veškerou škodu, která porušením této povinnosti vznikne společnosti ATKM s.r.o. Kupující dále současně s učiněním objednávky prohlašuje, že je svéprávný, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily v uzavření kupní smlouvy se společností ATKM s.r.o., to jest, že není zejména žádným soudním ani jiným rozhodnutím či jinou právně významnou skutečností omezen ve smluvní volnosti uzavřít těmito všeobecnými smluvními podmínkami předvídanou kupní smlouvou, a to jak dle práva České republiky, tak dle práva jakékoliv jiné země, ve které kupující bydlí, sídlí, je jejím občanem či je v této zemi zapsán v obchodním či jiném rejstříku, popřípadě práva země, které může být na právní vztah mezi společností ATKM s.r.o. a kupujícím použito dle mezinárodních smluv a jiných aktů mezinárodního práva. V případě porušení tohoto prohlášení kupující odpovídá za veškerou škodu, která společnosti ATKM s.r.o. tímto vznikne.

2.4.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

2.5.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká splněním alespoň jedné z následujících podmínek:

a)     prodávající potvrdil přijetí objednávky od kupujícího, kde uvedl, že je schopen objednané zboží dodat,

b)     kupující nebo jeho zmocněnec potvrdil svým podpisem na dodacím listu osobní převzetí zboží od prodávajícího,

c)     kupující nebo jeho zmocněnec potvrdil svým podpisem na přepravním listu převzetí zboží zaslané od prodávajícího poštou, vlakem nebo jiným přepravcem,

d)     kupující nevrátil v dohodnuté době zapůjčené zboží a prodávající na zapůjčené zboží vystavil fakturu.

2.6.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     bankovním převodem na bankovní účet společnosti ATKM s.r.o., a to nejpozději před převzetím produktu kupujícím nebo jím zmocněnou třetí osobou v provozovnách prodávajícího, nebo před předáním produktů, které jsou předmětem kupní smlouvy k přepravě do místa dodání označeného v objednávce.

b)     v hotovosti v místě sídla nebo pobočky prodávajícího

c)     platební kartou v místě sídla nebo pobočky prodávajícího, které akceptují platební karty

d)     platební kartou v rámci internetových stránek, pokud je tato metoda e-shopem podporována

Společnost ATKM s.r.o. si vyhrazuje právo uzavřít s kupujícím individuální dohodu způsobu úhrady kupní ceny a splatnost kupní ceny posunout i na pozdější termín. V případě uzavření takové individuální dohody kupující výslovně souhlasí se zvláštními podmínkami pro tento prodej, zejména s podmínkou výhrady vlastnictví. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je dále společnost ATKM s.r.o. oprávněna účtovat penále ve výši 0,1 % z dlužné částky denně a dále vymáhat veškerou škodu, která jí takovým porušením smluvní povinnosti kupujícím vznikne, a to jak škody vyplývající občanskoprávní, obchodní a trestněprávní odpovědnosti. Taková zvláštní dohoda vyžaduje písemnou formu.

3.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením zboží, přepravou zboží a s vyřízením celních deklarací.

3.3.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.4.        Společnost ATKM s.r.o. vystaví kupujícímu doklad o uzavření kupní smlouvy daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či v listinné podobě na fakturační adresu kupujícího.

4. NÁKUPNÍ KREDIT

4.1.        Nákupní kredit (celkový objem pohledávek ve splatnosti za kupujícím) určuje maximální součet současných částek za neuhrazené faktury vystavené kupujícímu za odběr zboží u prodávajícího. V případě přečerpání kreditu je nutná platba v hotovosti.

4.2.        Výše kreditu se stanovuje na základě celkových odběrů a platební kázně kupujícího. Kupující může písemnou žádostí adresovanou obchodnímu oddělení požádat o navýšení kreditu. O vyhovění žádosti rozhodne vedoucí obchodního oddělení prodávajícího.

4.3.        Odebírat zboží s platbou bankovním převodem po dodávce zboží může jen kupující s dobrou platební morálkou, který je stálý obchodní partner prodávajícího. Nákupní kredit může být přidělený jedině na základě podepsané „Rámcové kupní smlouvy“.

4.4.        Kupujícímu může být nabídnuto uzavření „Rámcové kupní smlouvy“ teprve v případě, že již odebral a řádně zaplatil alespoň tři objednávky, jejichž celková úhrnná cena činí minimálně 100.000,- Kč (nebo 4.000,- EUR) bez DPH.

4.5.        V případě platební nekázně kupujícího si ATKM s.r.o. vyhrazuje právo nákupní kredit kupujícímu snížit nebo zcela odejmout.

5. VRÁCENÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

5.1.        V případě, že kupující hodlá vrátit zboží a přitom se nejedná o reklamaci vady anebo vracení zápůjčky dle bodu 6 těchto podmínek, může být zboží přijato zpět pouze tehdy, pokud kupující:

a)     dopraví zboží do provozovny prodávajícího,

b)     předloží doklad o nákupu zboží u prodávajícího nebo jeho kopii,

c)     předá zboží kompletní, včetně obalů a technické dokumentace,

d)     předá zboží čisté, bez poškození a s neporušenou pečetící nálepkou,

e)     předá řídící jednotky a ústředny po resetu do továrního nastavení.

5.2.        Zboží bude přijato zpět za předpokladu, že kupující souhlasí se sníženou cenou zpětného odkupu.

5.3.        Na zboží, které kupující vrátí zpět společnosti ATKM s.r.o. v souladu s těmito podmínkami bude vystaven opravný daňový doklad. Odpovídající částka bude připsána na účet kupujícího do 14 kalendářních dnů nebo započtena proti neuhrazeným závazkům kupujícího.

5.4.        Ceny zpětného odkupu zboží jsou stanoveny podle počtu dnů, které uplynuly ode dne zakoupení zboží takto:

a)     70% původní ceny při vrácení do 15 dnů,

b)     60% původní ceny při vrácení do 30-ti dnů,

c)     50% původní ceny při vrácení do 60-ti dnů,

5.5.        Zboží, od jehož zakoupení uběhlo více než 60 dní, nelze vrátit.

5.6.        V případě existence vzájemných závazků je prodávající oprávněn vystavit na dobropisovanou částku vzájemný zápočet.

5.7.        Zboží lze vrátit vždy jen na základě písemného souhlasu prodávajícího.

6. ZÁPŮJČKA ZBOŽÍ

6.1.        Zapůjčení zboží může být řešeno formou krátkodobého pronájmu, nebo ve výjimečných případech formou bezplatné zápůjčky.

6.2.        O krátkodobý pronájem nebo zápůjčku zboží může požádat pouze kupující, který je stálý obchodní partner prodávajícího.

6.3.        Krátkodobý pronájem zápůjčka zařízení se neposkytuje kupujícímu, který má vůči prodávajícímu neuhrazenou fakturu po datu splatnosti nebo má dlouhodobě špatnou platební morálku

6.4.        Zboží je zapůjčováno proti složené záloze ve výši nákupní ceny kupujícího včetně DPH.

6.5.        Bezplatná zápůjčka zboží se poskytuje pouze ve výjimečných případech jako podpora obchodních aktivit kupujícího za účelem předvedení zboží jeho zákazníkovi, a to pouze na omezenou dobu maximálně 14 kalendářních dnů.

6.6.        Bezplatně zapůjčené zboží nesmí být použito k instalaci nebo pro servisní účely.

6.7.        Po vrácení zboží a jeho odzkoušení bude kupujícímu vrácena složená záloha.

6.8.        Pokud nebude bezplatná zápůjčka vrácena ve stanovené době, má se zato, že se kupující rozhodl si zboží ponechat a prodávající je oprávněn zapůjčené zboží kupujícímu vyfakturovat jako prodej a vyúčtovat oproti složené záloze.

6.9.     Bude-li zboží vráceno po uplynutí sjednané doby zapůjčení, je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat nájemné za zboží za celou dobu trvání zápůjčky dle bodu 6.14.

6.10.     Nájemné zapůjčeného zboží se účtuje ve výši 2 % z obvyklé nákupní ceny pro kupujícího za každý započatý kalendářní den trvání nájmu.

6.11.     Vedoucí obchodního oddělení může při sjednávání pronájmu rozhodnout o prominutí nájemného za první 2 až 14 kalendářních dnů.

6.12.     Po vrácení pronajatého zboží a jeho odzkoušení bude kupujícímu vyfakturováno nájemné a vyúčtováno oproti složené záloze.

6.13.     Pronájem za déle trvající zápůjčky se fakturuje průběžně vždy k prvnímu kalendářnímu dni nového měsíce.

7. VRÁCENÍ ZAPŮJČENÉHO ZBOŽÍ

7.1.        Při vracení zapůjčeného zboží je kupující povinen:

a)     předložit zápůjční list,

b)     předat zboží kompletní, včetně obalů a technické dokumentace,

c)     předat zboží čisté, bez poškození a s neporušenou pečetící nálepkou,

d)     předat řídící jednotky a ústředny po resetu do továrního nastavení.

7.2.        Při převzetí vráceného zboží provede pracovník prodávajícího kontrolu úplnosti a případné nedostatky nebo zjevné poškození zařízení zaznamená do zápůjčního listu.

7.3.        Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vrácení zapůjčeného zboží provedou pracovníci prodávajícího přezkoušení jeho funkčnosti a stavu. Nebudou-li shledány závady, bude složená záloha vrácena nebo vyúčtována proti faktuře nájemného.

7.4.        Pokud bude zjištěna nefunkčnost zařízení, jeho poškození nebo nedodržení podmínek stanovených v bodě 7.1, je prodávající oprávněn kupujícímu vyfakturovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu nebo může zapůjčené zboží kupujícímu vrátit a vyfakturovat ve výši jeho obvyklých nákupních cen.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY


8.1.        Je-li kupující spotřebitel (spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu), má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to písemně na adresu sídla prodávajícího či e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: praha@atkm.cz

8.2.        Lhůta podle odstavce 8.1. běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c)     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím formuláře na internetových stránkách. Využije-li spotřebitel této možnosti, prodávající v pracovní dny neprodleně zašle potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

8.3.        V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi (7) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

8.4.        Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 8.2. těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.5.        Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6.        Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.7.        Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

9.1.        Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu dle svých možností a možností svých obchodních partnerů, přepravních společností, a to jedním z těchto způsobů:

a)     kupující, nebo jím výslovně zmocněná osoba nebo smluvní přepravce kupujícího zboží osobně převezme v provozních hodinách v sídle nebo na pobočkách prodávajícího. 

b)     prodávající předá zakoupené zboží k přepravě poště, popřípadě jiné třetí osobě, jejímž předmětem je smluvní provádění přepravy, a to i do státu, ve kterém se nachází požadovaná dodací adresa kupujícího, není-li kupujícím výslovně uveden jiný požadovaný způsob převzetí a přepravy zboží. Prodávající neodpovídá za zpoždění způsobené přepravcem, či jinou osobou, které nemohl ovlivnit, popřípadě zpoždění zapříčené působením vnějších sil (vis maior) jako je živelnou událostí, válečným stavem apod.

9.2.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.3.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

9.4.        Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a reklamačním řádem prodávajícího uveřejněným na webových stránkách prodávajícího.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH

12.1.     Ochrana osobních údajů prodávajícím se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) a prohlášením o ochraně osobních údajů prodávajícího uveřejněným na webových stránkách prodávajícího.

12.2.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

13.2.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou. V případě řešení sporů se písemnosti doručují výhradně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to doporučeně.

14.2.     Zpráva je doručena:

a)     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,

b)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

c)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

d)     v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

15. AKCEPTACE VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK

15.1.     Kupující současně provedením objednávky zboží společnosti ATKM s.r.o. prohlašuje, že se před objednávkou seznámil s textem těchto všeobecných smluvních podmínek, a že s těmito podmínkami výslovně souhlasí, a za těchto podmínek uzavírá se společností ATKM s.r.o. kupní smlouvu. Odchýlit se od těchto smluvních podmínek je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody uzavřené mezi společností ATKM s.r.o. a kupujícím.

15.2.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro korespondenci U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty obchod@atkm.cz, telefon 242 402 111.

 

V Praze dne 2. 12. 2019              

Děkujeme k přihlášení odběru novinek
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později